Inspektor ochrony przeciwpożarowej

Czym zajmuje się Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej?

Jako osoba posiadająca kwalifikacje, nadzoruje przestrzeganie przepisów ochrony przeciwpożarowej, wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych. Czuwa nad realizacją obowiązkowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw urządzeń przeciwpożarowych. Przygotowuje budynek do prowadzenia akcji ratowniczej i sprawnej ewakuacji ludzi w czasie pożaru. Wprowadza procedury i rozwiązania podnoszące poziom bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie.

Główne zadania Inspektora

 • Nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących
  bezpieczeństwa pożarowego w budynku
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej ochrony przeciwpożarowej
  budynku
 • Reprezentowanie właściciela lub zarządcy budynku w
  korespondencji z organami Państwowej Straży Pożarnej
 • Przeprowadzanie wewnętrznych kontroli i audytów w zakresie
  bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Przygotowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego jest wymagane dla
obiektów: użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych,
magazynowych oraz inwentarskich. Wyjątek stanowią budynki w których nie
występuje strefa zagrożenia wybuchem a ponadto:

 1. kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1000 m³, z zastrzeżeniem pkt.
 2. kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1500 m³
 3. powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1000 m³

Nasz zespół wykonuje nowe IBP jak również aktualizuje już istniejące

Praktyczne sprawdzenie warunków ewakuacji

Nasz zespół przygotuje i przeprowadzi ćwiczenie w sposób bezpieczny.
Cykliczne ćwiczenia mają na celu ocenę warunków i organizacji ewakuacji w obiekcie. W użytkownikach budynku wyrabiają właściwe odruchy związane z alarmem pożarowym i innymi zagrożeniami. Pozwalają praktycznie zapoznać się z sygnałami alarmowymi lub komunikatami głosowymi obowiązującymi w obiekcie, z rozmieszczeniem wyjść ewakuacyjnych oraz miejscami zbiórki.

Audyt z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Celem audytu jest ustalenie i analiza stanu bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie. Ocena zgodności obiektu z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi. Może również wynikać z planowanych inwestycji w budynku lub zmian w zakresie procesu technologicznego.

Jak przebiega audyt?
Nasz zespół dokonuje wizji lokalnej. Zapoznajemy się i analizujemy dokumentację związaną z bieżącym funkcjonowaniem obiektu.
Następnie sprawdzeniu i analizie podlegają:

 • warunki ewakuacji w obiekcie
 • wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy i systemy pożarowe
 • odległości od budynków sąsiadujących
 • występowanie stref pożarowych
 • wielkości obciążenia ogniowego
 • występowanie zagrożenia wybuchowego
 • zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru
 • lokalizacja dróg pożarowych i bram wjazdowych
 • oznakowanie obiektu w znaki ochrony przeciwpożarowej zgodne z PN

Sześć kroków do podniesienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Twoim budynku

Nasze usługi możesz zamówić również w pakiecie. Nasz zespół kompleksowo zadba o bezpieczeństwo pożarowe w Twoim budynku.

 1. Przeprowadzimy audyt z zakresu ochrony przeciwpożarowej, zakończony raportem. Kolejne audyty będziemy przeprowadzać raz na pół roku lub w razie potrzeb.
 2. Wykonamy i wdrożymy instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. W ciągu roku współpracy otrzymasz również jedną bezpłatną aktualizację IBP.
 3. W ramach współpracy raz w roku, przygotujemy i przeprowadzimy ćwiczenia ewakuacji budynku.
 4. Poprowadzimy i będziemy dbać o kompletność dokumentacji związanej z ochroną przeciwpożarową.
 5. Sprawdzimy stan zabezpieczeń przeciwpożarowych w przebudowywanych powierzchniach przy przekazywaniu do eksploatacji.
 6. Zajmiemy się korespondencją z organami Państwowej Straży Pożarnej

Zadzwoń i zapytaj o naszą ofertę: +48 885 100 199